NAVODILA ZA UPORABO PROGRAMA ZA

PRETVORBO VIŠIN MED VIŠINSKIMI SISTEMI RS

 

 

SiVis

v2.0

 

 

http://sitranet.si/sivis


 

Izhodišča

 

Višine, referenčne ploskve, višinski sistemi in modeli geoida RS

 

Vrste višin:

- h: elipsoidna višina nad referenčnim elipsoidom

- H: normalna ortometrična višina nad geoidom oz. normalna višina nad kvazi-geoidom

- N: geoidna višina

 

Geoidna višina predstavlja višinski odmik – oddaljenost ploskve geoida oz. kvazi-geoida od elipsoida.

Slika 1: Različni tipi višin in referenčnih ploskev

 

Elipsoidne višine h so geometrijske razdalje točke na površini Zemlje do referenčnega elipsoida GRS80. GRS80 je referenčni elipsoid za koordinate, določene na osnovi meritev GNSS, v slovenskem državnem koordinatnem sistemu. Normalne ortometrične višine H so »nadmorske« višine v starem državnem višinskem sistemu. Normalne višine H so »nadmorske višine« v novem državnem višinskem sistemu. Geoidna višina N predstavlja višino geoida oz. kvazigeoida nad referenčnim elipsoidom. Geoidno višino N pridobimo z ustrezno metodo interpolacije iz modela geoida. V Sloveniji sta v uporabi dva modela geoida, starejši iz leta 2000 temelji na višinskem datumu Trst, novejši pa na višinskem datumu Koper.

Višine so med seboj povezane z izrazom:

h = H + N

 

SLO_AMG2000/Trst

Uradni model geoida (višinska referenčna ploskev), ki se uporablja v višinskem sistemu SVS2000 (datum Trst), nosi oznako SLO_AMG2000/Trst, kar je okrajšava za SLOvenski Absolutni Model Geoida iz leta 2000, datum Trst.

Podatki državne višinske referenčne ploskve SLO_AMG2000/Trst so na voljo za območje:

- od 45,25° do 47,00° severne geografske širine s korakom 1' in

- od 13,25° do 16,75° vzhodne geografske dolžine s korakom 1,5'. (vir: http://www.e-prostor.gov.si)

 

SLO_VRP2016/Koper

Uradna višinska referenčna ploskev, ki se uporablja v višinskem sistemu SVS2010 (datum Koper), nosi oznako SLO_VRP2016/Koper, kar je okrajšava za SLOvenska Višinska Referenčna Ploskev iz leta 2016, datum Koper.

Podatki državne višinske referenčne ploskve SLO_VRP2016/Koper so na voljo za območje:

- od 45,00000° do 46,99992° severne geografske širine s korakom 0,00833° oz. 30'' in

- od 13,00000° do 17,00000° vzhodne geografske dolžine s korakom 0,01250° oz. 45''. (vir: http://www.e-prostor.gov.si)

 

Interpolacija modela geoida

 

Model geoida je pravilna mreža točk z podanimi geoidnimi višinami v mrežnih točkah. Ločljivost modela geoida definira horizontalna oddaljenost med mrežnimi točkami v posamezni smeri.

Vrednost poljubne točke znotraj mreže določimo z ustrezno metodo interpolacije. V aplikaciji SiVis se interpolirane vrednosti geoidne višine v modelu kvazigeoida SLO_VRP2016/Koper izračunajo po metodi bikubični zlepki, ki temelji na kubični interpolaciji na območju 4x4 mrežnih točk. Model geoida SLO_AMG2000/Trst ima zunaj meja RS vrednosti enake 0. Zaradi nezveznosti običajne metode niso primerne, saj dajo v bližini državne meje nesmiselne rezultate. Za interpolacijo tega modela so upošteva samo neničelne vrednosti mrežnih točk in kubična metoda interpolacije. Za podane točke zunaj meja RS lahko interpolacija vrne neštevilčno vrednost (NaN, angl. Not a Number).

 

Uporaba spletne aplikacije SiVis

 

Spletna aplikacija SiVis je dostopna na spletnem naslovu http://sitranet.si/sivis.html.

Možen je interaktiven vnos posameznih koordinat ali preračun višin več točk, ki so zapisane v datoteki. Možnost podajanja koordinat in razpon koordinat je enak za oba načina.

Položaji točk so lahko podani z elipsoidnimi koordinatami (ϕ, λ) ali z ravninskimi koordinatami (n, e) v koordinatnem sistemu D96/TM.

Glede na območje obeh modelov geoida in možnosti preračuna višin iz enega višinskega sistema v drugega je enotno območje podanih elipsoidnih koordinat:

45.25 < ϕ < 46.99992

13.25 < λ < 16.75

Če uporabnik v aplikaciji poda koordinate (n, e) v D96/TM, se le-te preračunajo v elipsoidne koordinate. Aplikacija samodejno, glede na vnesene vrednosti, določi vrsto koordinat in jih po potrebi preračuna. Za posamezno točko je treba vnesti isto vrsto koordinat. Okvirno območje koordinat n, e:

14000 < n < 206000

367000 < e < 633000

Višine so lahko podane v naslednjih sistemih:

-        H v SVS2010 (Koper),

-        H v SVS2000 (Trst) ali kot

-        h nad GRS80.

 

Interaktivni vnos koordinat

 

Slika 2: Interaktivni vnos koordinat

 

Interaktivni vnos koordinat poteka preko spletnega obrazca (Slika 2), kjer se v prvo polje za izbrano točko vnese koordinato ϕ oz. n, v drugo polje λ oz. e. V tretjo polje se vnese višino točke, v meniju levo od polja pa se izbere ustrezna vrsta višine. V spodnjem meniju se izbere vrsta izračunane višine oz. končne višine. V primeru, če sta začetni in končni višini enake vrste, začetne višine ni treba vpisati. V primeru izbire istega višinskega sistema za H se v rezultatih izpiše interpolirana vrednost N za ustrezen model geoida. V primeru izbire različnih višinskih sistemov za H se v rezultatih izpišeta obe vrednosti N.

 

 

 

 

 

Koordinate točk v datoteki

 

Slika 3: Modul za uvoz podatkov iz datotek

V vhodno datoteko vpišemo podatke o točkah v štirih stolpcih, ločilo med stolpci je presledek ali tabulator. V prvi stolpec vpišemo imena točk v obliki znakovnega niza, v drugi stolpec vpišemo koordinate ϕ oz. n, v tretji stolpec λ oz. e. V četrti stolpec vpišemo višino, ki je obvezen podatek. Decimalno ločilo je lahko pika ali vejica. V datoteki lahko kombiniramo točke z različnimi vrstami koordinat, posamezna točka pa mora imeti podano isto vrsto koordinat. Primeri vhodnih datotek so v podpoglavju Primeri. Velikost vhodne datoteke je omejena na 500 KB, kar pomeni približno 10000 točk.

Datoteko naložimo tako, da kliknemo na Prebrskaj (Slika 3) in izberemo datoteko. Ob kliku na Prenesi se v primeru ustrezne oblike podatkov v datoteki odpre novo okno (Slika 4), kjer izberemo vrsti višin podatkov in rezultatov. Nato kliknemo na gumb Izracun.

Slika 4: Izbira vrste višin

 

Če se je izračun uspešno izvedel, se v naslednjem oknu prikažejo rezultati. Na sami spletni strani se v preglednici izpišejo vrste višin podatkov in rezultatov, pod njo pa se nahaja spletna povezava do besedilne datoteke z rezultati. Datoteko lahko odpremo v brskalniku ali jo shranimo na trdi disk. V izhodni datoteki so poleg vrst višin podatkov in rezultatov zapisani vsi podatki in rezultati. Izpis rezultatov je odvisen od izbranih vrst višin: lahko se izpiše samo N izbranega višinskega sistema, lahko se izpišeta obe vrednosti za N, če gre za pretvorbo iz enega v drugi višinski sistem. Če je za obe vrsti višin izbran h, se N ne izpiše. V slednjem primeru se prav tako ne izpiše končne višine.

 

Primeri

 

Datoteke s podatki

 

Primeri vhodnih datotek:

a) e, n:

125a    115258.452   483257.125    563.896

96    97568,258   528258,532  991,266

b) ϕ, λ:

1s   46.185934   13.874896    145.258

r2   45.856333   14.526987    563.896

c) kombinirano:

125a    115258.452   483257.125    563.896

1s   46.185934   13.874896    145.258

r2   45.856333   14.526987    563.896

96    97568,258   528258,532  991,266

 

Datoteke z rezultati

 

Izpis rezultatov je odvisen od izbrane vrste višin podatkov in rezultatov:

a) H v SVS2010 (Koper) à H v SVS2010 (Koper)

              fi/n         la/e           H            N

125a       115258.452   483257.125     563.8960      46.8940

96          97568.258   528258.532     991.2660      46.3208

 

b) H v SVS2010 (Koper) à H v SVS2000 (Trst)

              fi/n         la/e         H(Koper)     N(Koper)     N(Trst)      H(Trst)
1s        46.18593400  13.87489600     145.2580      47.2481      47.2274     145.2786
r2        45.85633300  14.52698700     563.8960      46.6769      46.6588     563.9141

 

c) H v SVS2010 (Koper) à h nad GRS80

              fi/n         la/e           H            N            h
125a       115258.452   483257.125     563.8960      46.8940     610.7900
1s        46.18593400  13.87489600     145.2580      47.2481     192.5061
r2        45.85633300  14.52698700     563.8960      46.6769     610.5729
96          97568.258   528258.532     991.2660      46.3208    1037.5868

 

č) H v SVS2000 (Trst) à H v SVS2010 (Koper)

              fi/n         la/e         H(Trst)      N(Trst)      N(Koper)     H(Koper)
125a       115258.452   483257.125     563.8960      46.8498      46.8940     563.8519
96          97568.258   528258.532     991.2660      46.1896      46.3208     991.1348

 

 

d) H v SVS2000 (Trst) à H v SVS2000 (Trst)

              fi/n         la/e           H            N
1s        46.18593400  13.87489600     145.2580      47.2274
r2        45.85633300  14.52698700     563.8960      46.6588

 

e) H v SVS2000 (Trst) à h nad GRS80

              fi/n         la/e           H            N            h
125a       115258.452   483257.125     563.8960      46.8498     610.7458
1s        46.18593400  13.87489600     145.2580      47.2274     192.4854
r2        45.85633300  14.52698700     563.8960      46.6588     610.5548
96          97568.258   528258.532     991.2660      46.1896    1037.4556

 

f) h nad GRS80 à H v SVS2010 (Koper)

              fi/n         la/e           h            N            H
125a       115258.452   483257.125     563.8960      46.8940     517.0020
96          97568.258   528258.532     991.2660      46.3208     944.9452

 

g) h nad GRS80 à H v SVS2000 (Trst)

              fi/n         la/e           h            N            H
1s        46.18593400  13.87489600     145.2580      47.2274      98.0306
r2        45.85633300  14.52698700     563.8960      46.6588     517.2372

 

h)* h nad GRS80 à H v SVS2000 (Trst)

              fi/n         la/e           h
125a       115258.452   483257.125     563.8960
1s        46.18593400  13.87489600     145.2580
r2        45.85633300  14.52698700     563.8960
96          97568.258   528258.532     991.2660

* ni izračuna, izpišejo se samo podatki

 

Avtorstvo in kontakt

Klemen Kozmus Trajkovski in Bojan Stopar,

UL FGG, Jamova 2, SI-1000 Ljubljana

info@sitranet.si